Aktuality

22.12.2016 - Podpora rozvoje bydlení v Rychnově neexistuje, resp. je netransparentní.
 
V minulých dvou letech jsme se marně snažili dohodnout s městem Rychnov n.Kn., aby si do svého vlastnictví za symbolickou cenu převzalo námi nově vybudovanou technickou infrastrukturu a pozemky v nově vzniklých ulicích v lokalitě Nová Sibiř, východ. Vše v hodnotě nekolika milionů korun a vystavěno za dohledu městských úředníků. To, že se tak nestalo značně komlikuje situaci nám i novým vlastníků stavebních parcel. Město od nich bude pobírat daň z nemovitostí, získá za ně nemalé příspěvky do městakého rozpočtu, ale nijak jim jejich bydlení neusnadní. Když se na to zeptáte starosty Skořepy, tak nejspíš odpoví, že jsme nesplinili podmínky pro převzetí nově vybudované infrastruktury. Už k tomu ale nedodá, že jsme podmínky splnit chtěli, ale chtěli jsme tak učinit na zákldaě řádné smlouvy. Tu se nám však nepodařilo uzavřít.... Našly se jiné důvody, pro které jednání zkrachovala. 
Proto jako jsem jako ve snu četl pravidla, která si na podzim 2016 odsouhlasili  zastupitelé v Mladé Boleslavi. Tam nabízejí investorovi, že jím nově vybudovanou technickou infrastrukturu odkoupí za cenu až 170.000 Kč na jeden byt či RD. Investor si tak již dopředu může spočítat, na kolik ho investice vyjde resp. kolik dostane zpětnou komenzaci, když splní dohodnutá a transparentní pravidla. Kdyby to tak bylo možné i v Rychnově nad Kněžnou, kde je tak vysoká poptávka po bytech, RD a parcelách .....
Informaci o pravidlech v Mladé Boleslavi najdete ZDE.  

2.8.2016 - Proběhla kolaudace vodovodu a kanalizace 
V úterý 2.8.2016 proběhlo kolaudační řízení obou částí (jižní a severní) kanalizačních stok a vodovodního řadu. Provozovatlem těchto staveb bude rychnovský AQUA SERVIS a.s. 

10.12.2015 - Zahájena stavba ZTV v severní části 
Tento týden byla skrývkou ornice zahájena výstavba ZTV v severní části naší lokality. Stavba bude prováděna odspodu z Bejvalovy ulice (od místa nové trafostanice) do ulice Ke Včelnému. Probíhat bude do Vánoc a potom jak dovolí klimatické podmínky. Dokončení výstavby vodovodu, kanalizace a zpevněné cesty plánujeme na jaro 2016. 

21.10.2015 Převod nově vybudované ZTV na Město Rychnov n.Kn.

Po dlouhých vyjednáváních s Městem Rychnov n.Kn. se nepodařilo dosáhnout dohody o předání nově vybudované technické infrastruktury ani pozemků budoucí uliční sítě do vlastnictví Města Rychnov n.Kn.

Naše stanovisko k tomu je následující:

Reaguji tímto na článek v říjnovém Rychnovském zpravodaji. Jak to ale zvládnout, aby to bylo srozumitelné? V následujících řádcích se o to pokusím.

Společnost Nová Sibiř s.r.o. zaštiťuje výstavbu technické infrastruktury pro až 24 RD v lokalitě Nová Sibiř, východ (to je vlevo vzadu nad Javornickou ulicí). Náš záměr umožňuje rozšíření pro dalších 13 parcel v sousedství. Celkem by tedy mohlo v Rychnově vyrůst až 37 nových rodinných domů, ve kterých by mohlo žít přes sto obyvatel. (Při státní dotaci do městského rozpočtu cca 15.000 Kč na osobu, to je prakticky jeden a půl milionu ročního příjmu pro město).

V létě jsme učinili Městu Rychnov n.Kn. nabídku, ve které nově vybudovanou technickou infrastrukturu v hodnotě cca 8,6 mil Kč nabízíme městu za 1,- Kč + DPH. Město tuto nabídku odmítlo: „… a to z důvodu nesplnění podmínek, požadovaných po investorovi v souladu se Souborem podmínek pro převzetí ZTV do správy a vlastnictví Města Rychnov n.Kn. ...“. My jsme však se splněním požadovaných podmínek souhlasili, ale chceme mít písemnou smlouvu, že pokud podmínky budou splněny, město infrastrukturu převezme. ...celý článek...

 


24.11.2014 Stavba zahájena !!!

Dnes byla zahájena skrývkou ornice stavba vodovodu a kanalizace v budoucí Jirsákově ulici dle Rozhodnutí o umístění stavby "Vodovod a kanalizace v rámci stavby ZTV Nová Sibiř - II. etapa. Tím bylo dovršeno více, nežli jednoroční úsilí realizačního týmu pro přípravu území pro rodinné domy v lokalitě Nová Sibiř, východ.

 


21.11.2014 Stavební povolení nabylo právní moci

21.11.2014 nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu vodovodu a kanalizace v budoucí Jirsákově ulici dle Rozhodnutí o umístění stavby "Vodovod a kanalizace v rámci stavby ZTV Nová Sibiř - II. etapa, ul. Jirsákova"

04.11.2014 Rozhodnutí o umístění stavby "Vodovod a kanalizace v rámci stavby ZTV Nová Sibiř - II. etapa

Dne 29.10.2014 Městský úřad v Rychnově na Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí vydal Rozhodnutí o umístění stavby "Vodovod a kanalizace v rámci stavby ZTV Nová Sibiř - II. etapa, ul. Jirsákova". Jedná se o první část realizace základní technické vybavenosti pro naši lokalitu, která bude navazovat na Javornickou ulici. V další fázi bude požádáno o povolení stavby vodovodu a kanalizace v ulicích Bejvalova a Ke Včelnému. Samostatné stavební povolení pak bude vydáno odborem dopravy na komunikace.

22.09.2014 Podána žádost o stavební povolení

Dne 17.9.2014 byla společností NELY s.r.o. podána žádost o povolení stavby vodního díla „Vodovod a kanalizace v rámci stavby ZTV Nová Sibiř – II. etapa, ul. Jirsákova v k.ú. Rychnov nad Kněžnou“. Vydání stavebního povolení předpokládáme cca do konce října. Stavba by tedy mala být zahájena hned po nabytí právní moci stavebního povolení.

18.09.2014 Společnost Nová Sibiř je vlastníkem pozemků

Dne 15.9.2014 byl povolen vklad vlastnického práva k nově vzniklým pozemkům, které budou tvořit budoucí uliční síť v části lokality Nová Sibiř-východ, ve prospěch servisní společnosti Nová Sibiř s.r.o. některým o právní moci územní rozhodnutí na umístění stavby „ZTV Nová Sibiř. Můžeme tak snáze pokračovat v přípravách realizace výstavby nové technické a dopravní infrastruktury.

17.09.2014 Územní rozhodnutí nabylo právní moci

Dne 16.9.2014 nabylo právní moci územní rozhodnutí na umístění stavby „ZTV Nová Sibiř – II. etapa, Rychnov nad Kněžnou“. Můžeme tedy dokončit projekt pro povolení stavby a neprodleně požádat o stavební povolení na stavbu vodního díla vodovodu a kanalizace v ulici Jirsákova v rámci akce ZTV Nová Sibiř – II. etapa Rychnov nad Kněžnou. Další obdobné stavební povolení bude na stavbu v ulicích Bejvalova a Ke Včelnému a dále pak bude požádáno o povolení stavbu dopravní infrastruktury.

02.08.2014 Vydáno územní rozhodnutí

Po několika odkladech a průtazích bylo konečně Městským úřadem v Rychnově n.Kn., Odborem výstavby a životního prostředí vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Nová Sibiř – II. etapa, Rychnov nad Kněžnou“. Teď budeme ještě čekat, než nabude právní moci. Pak hned požádáme o vydání stavebních povolení na jednotlivé etapy stavby.

07.07.2014 Založena nová sevisní společnost Nová Sibiř s.r.o.

Za účelem lepšího zvládnutí příprav a realizace našeho developerského projektu byla založená účelová servisní firma s názvem Nová Sibiř s.r.o. (IČ: 031 61 358). Jediným společníkem a jednatel je Ing. Jiří Zatloukal, sídlo společnosti je v Rychnově n.Kn. v Palackého ulici čp. 696. Tato společnost bude zajišťovat kompletní servis pro klienty, stane se vlastníkem pozemků i nově vybudované infrastruktury.

03.02.2013 Dokončen projekt pro územní řízení

Na konci května byla zpracována již několikátá varianta dokumentace k územnímu řízení. Během projektových prací docházelo ke změnám nejdříve s ohledem na požadavky města Rychnov nad Kněžnou, pak s ohledem na požadavku vlastníků sousední parcely (odvolání souhlasu s umístěním stavby), následně opět upřesnění požadavků města resp. některých jeho odborů. Dne 2.6.2014 mohla být tedy konečně podána „ostrá“ žádost o vydání územního rozhodnutí. Žadatel je smluvní partner našeho developerského záměru stavební společnost NELY s.r.o

01.11.2013 Vypracována zastavovací studie lokality

Po několika měsících úvah a početných konzultacích s městským architektem byla vypracována zastavovací studie pro naši zájmovou lokalitu. Tuto oblast nazýváme Nová Sibiř – východ. Jedná se o území o rozloze cca 4ha, kde je více vlastníků. Naše nová studie upřesňuje studii minulou a hlavně určuje regulativy pro zástavu různými typy rodinných domů. Autorem studie je Ing. arch. Pavel Linhart z Litohrad u Rychnova n.Kn. Nyní tedy mohou být zahájeny projektové práce k územnímu řízení pro výstavbu potřebné dopravní a technické infrastruktury